Tag: Black tea

ที่มาของใบชาที่นำมาชงดื่มกันในปัจจุบัน

การจำแนกตามกระบวนการผลิตใบชา แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ ชาเขียว (green tea) เป็นใบชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก ชาแดงหรือชาอู้หลง (red tea or Oo Long) เป็นใบชาที่ผ่านการหมักเวลาสั้น สีจึงออกแดง ชาดำ (black tea) เป็นชาที่ผ่านการหมักอย่างเต็มที่ สีน้ำชาจึงออกเข้มมากที่สุด