ที่มาของใบชาที่นำมาชงดื่มกันในปัจจุบัน

การจำแนกตามกระบวนการผลิตใบชา แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ

  1. ชาเขียว (green tea) เป็นใบชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก
  2. ชาแดงหรือชาอู้หลง (red tea or Oo Long) เป็นใบชาที่ผ่านการหมักเวลาสั้น สีจึงออกแดง
  3. ชาดำ (black tea) เป็นชาที่ผ่านการหมักอย่างเต็มที่ สีน้ำชาจึงออกเข้มมากที่สุด

โดยทั่วไปพันธุ์ชามักจำแนกตามเขตพื้นที่เพาะปลูก ซึ่งมีอิทธิพลจากสภาพภูมิประเทศและอากาศเป็นสำคัญ เช่นในกรณีชาดำ พันธุ์สำคัญๆ ได้แก่ ชาอัสสัม ชาดาร์จีลิง และชาซีลอน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีการผสมชาจากต่างพื้นที่ให้ได้รสตามต้องการ ดังเรียกว่าชาผสม (blended tea) ด้วยเหมือนกัน อันส่วนใหญ่เป็นกิจการของอังกฤษมาแต่เดิม เช่น ชา English Breakfast ชา Earl Grey ชา Prince of Wale เป็นต้น

นอกจากการนำชามาดื่มเป็นเครื่องดื่มร้อนแล้วนั้น ปัจจุบันผู้คนนิยมนำชามาชง ใส่น้ำแข็ง หรือ เเช่เย็น เพื่อดื่มเป็นเครื่องดื่มเย็น  หรือ นำชามาชงให้เข้มข้น และนำมาปั่นด้วยเครื่องปั่น เป็นเครื่องดื่มปั่น เพื่อดับกระหาย ให้รู้สึกสดชื่น อีกด้วย

 

Related Posts